Domov » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE MALOOBCHOD

Studioprint s r.o., IČO: 47 059 435 so sídlom Zelená 6, Nové Zámky, 940 02 spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu  Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 33931/N vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky:

I.

Výklad pojmov

 1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Studioprint s r.o., IČO: 47 059 435 so sídlom Zelená 6, Nové Zámky, 940 02, ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho.
 1. Kupujúcim sa rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá v rámci spotrebiteľských kúpnych zmlúv kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar. V prípade kupujúceho ide o spotrebiteľa, na ktorého sa vzťahuje osobitná ochrana poskytnutá okrem iných zákonov aj zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese studioprint.sk . Ide o rôzny baliaci materiál, najmä bublinkové fólie, lepiace pásky, sáčky a vrecia, viazacie pásky a k tomu potrebná technika, kartónové krabice, vlnitá lepenka, baliaci papier, penové materiály, strečová fólia, ale aj ochranné pracovné pomôcky, papierenský tovar, spotrebný tovar do tlačiarní a etikety. Predaj tovaru v zásade má charakter zásielkového predaja.
 1. Záväzok predávajúceho zahŕňa len dodanie tovaru podľa objednávky kupujúceho a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

II.

Platnosť všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú kúpnopredajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na maloobchodný styk, v ktorom na jednej strane vystupuje obchodná spoločnosť Studioprint s r.o., IČO: 47 059 435 so sídlom Zelená 6, Nové Zámky, 940 02 ako predávajúci a na druhej strane vystupuje kupujúci, ktorý tovar kupuje pre uspokojenie svojej potreby, v zásade ide o spotrebiteľa.
 3. Pokiaľ uzavretá kúpna zmluva má povahu spotrebiteľskej kúpnej zmluvy, ide o zmluvu uzavretú na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tj. o zmluvu  medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom) dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.
 4. Dodávky, služby a ponuky predávajúceho sa uskutočnia na základe týchto všeobecných obchodných podmienok a to za predpokladu, že medzi predávajúcim a kupujúcim nebude uzatvorená osobitná (individuálne dojednaná) zmluva.
 5. Ustanovenia individuálne dojednaných kúpnych zmlúv majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.
 6. Osobný styk predávajúceho a kupujúceho  je možný na adrese: Studioprint s r.o., IČO: 47 059 435 so sídlom Zelená 6, Nové Zámky, 940 02. Poštová adresa predávajúceho pre príjem korešpondencie a pre podávanie sťažností je: Studioprint s r.o., IČO: 47 059 435 so sídlom Zelená 6, Nové Zámky, 940 02
 7. Nič v týchto všeobecných obchodných podmienkach nie je možné vykladať v neprospech spotrebiteľa a tak, že by to znamenalo obmedzenie práv spotrebiteľa, priznaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrát. práva spotrebiteľa obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

III.

Ponuka. Objednávka tovaru. Uzavretie zmluvy

 1. Ponuka tovaru predávajúceho uverejnená na stránke studioprint.sk sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, i keď sa predávajúci touto ponukou obracia na vopred neurčitý okruh neurčitých osôb, a ako taká je pre predávajúceho záväzná, vrát. uvedenej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ponuky tovaru uverejneného na stránke studioprint.sk, pričom pre kupujúceho je záväzná tá ponuka tovaru, ktorá bola zverejnená na uvedenej internetovej adrese  v čase doručenia úplnej objednávky kupujúceho predávajúcemu prostredníctvom príslušných funkcií internetovej stránky (nákupný košík a objednávkový formulár). Iné zmeny v záväznosti ponuky tovaru predávajúceho /napr. množstevné rabaty, zľavy na kúpnej cene/ sú možné na základe individuálneho dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Kupujúci má možnosť objednať tovar priamo na internetovej stránke studioprint.sk formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na tejto internetovej stránke. Kupujúci pri objednávke formou nákupného košíka prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť”, ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov.
 3. Povinnou súčasťou procesu objednania tovaru prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára je povinné označenie nasledovných položiek na internetovej stránke s tým, že bez označenia týchto položiek sa objednávka tovaru považuje za nepodanú:
 4. výslovné uvedenie tej skutočnosti, že ide o objednávku s povinnosťou platby
 5. výslovné potvrdenie o prečítaní týchto všeobecných obchodných podmienok
 6. potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hoci aj pomocou osobitného pripojeného formulára
 7. potvrdenie o poučení ohľadom práva odstúpiť od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok, hoci aj pomocou osobitného formulára.
 8. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku” alebo tlačidlom podobného významu.
 9. Objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä tieto údaje:
 10. meno a priezvisko kupujúceho
 11. adresa pobytu kupujúceho
 12. telefónny kontakt na kupujúceho
 13. emailový kontakt na kupujúceho
 14. miesto dodávky tovaru, ak sa líši od adresy pobytu kupujúceho
 15. spôsob dopravy
 16. druh /kód/ tovaru
 17. množstvo tovaru
 18. iná špecifikácia tovaru
 19. označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala
 20. spôsob platby podľa ponuky internetovej stránky.
 21. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho bodu, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich objednávku predávajúcemu sa objednávka považuje za úplnú.
 22. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle potvrdenie objednávky kupujúcemu. V tomto prípade je odvolanie objednávky bezodplatné.
 23. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim pre prípad stornovania potvrdenej objednávky kupujúcim je tento povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo upraviť a ďalej v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť až do výšky 50% z celkovej ceny tovaru.
 24. Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (neobvykle veľké množstvo objednaného tovaru, splátkový predaj a podobne) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním potvrdenia objednávky dodanie ďalších príslušných podkladov.
 25. Predávajúci bezodkladne spracuje každú objednávku a najneskôr do 72 hodín potvrdí podanú objednávku, spravidla formou elektronickej pošty.
 26. Potvrdenie objednávky odoslané elektronickou poštou obsahuje najmä tieto údaje:
 27. meno a priezvisko kupujúceho
 28. adresa pobytu kupujúceho
 29. miesto dodávky tovaru
 30. spôsob dopravy
 31. druh /kód/ tovaru
 32. množstvo tovaru
 33. iná špecifikácia tovaru
 34. označenie osoby oprávnenej prevziať tovar, ak sa táto líši od osoby, ktorá tovar objednala
 35. konečná cena objednaného tovaru vrát. nákladov na prepravu tovaru
 36. spôsob platby za tovar.
 37. Potvrdenie objednávky elektronickou poštou obsahuje  aj:
 38. tieto všeobecné obchodné podmienky ako prílohu
 39. osobitný formulár – potvrdenie poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako prílohu.
 40. Emailová správa podľa predchádzajúceho odseku sa odosiela so službou vyžiadania potvrdenia o prečítaní tejto emailovej správy.
 41. Predávajúci najneskôr spolu s tovarom zasiela kupujúcemu potvrdenie objednávky na trvalom nosiči, spravidla v papierovej forme. Potvrdenie objednávky v tomto prípade predávajúci opatrí okrem náležitostí podľa predchádzajúcich odsekov aj ďalšími náležitosťami, a to:
 42. dátum vystavenia potvrdenia
 43. podpis osoby predávajúceho, zodpovednej za realizáciu objednávky.
 44. Predávajúci môže robiť splnenie svojho záväzku závislým na doručení spätného potvrdenia prečítania potvrdzujúceho emailu, najmä pri dodaní väčšieho alebo neobvyklého množstva tovaru.
 45. V prípade, že k potvrdeniu objednávky nedošlo formou emailovej správy podľa predchádzajúcich odsekov alebo odoslanie emailovej správy potvrdzujúcej objednávku zlyhalo, predávajúci je povinný
 46. tlačenú verziu týchto všeobecných obchodných podmienok
 47. tlačenú verziu potvrdenia poskytnutia informácií podľa § 3 ods. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zaslať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom.

 1. Potvrdením objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú a záväznú pre obidve zmluvné strany.
 2. Pokiaľ dôjde k uzavretiu individuálnej kúpnej zmluvy, táto musí byť vyhotovená písomne, a to vo dvoch vyhotoveniach. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia takto uzavretej kúpnej zmluvy sa musia vykonať formou písomných dodatkov ku kúpnej zmluve.

IV.

Ceny

 1. Cena uvedená na internetovej stránke studioprint.sk je záväzná a konečná, s výnimkou individuálne dojednaných kúpnych zmlúv. Pre predávajúceho a kupujúceho je záväzná cena v čase účinnej úplnej objednávky, tj. v čase, keď objednávka je riadne podaná a obsahuje všetky stanovené náležitosti a ktorá bude predávajúcemu aj doručená. Toto pravidlo sa rovnako vzťahuje aj na akciový tovar.
 2. Cena uvedená v predchádzajúcom bode zahŕňa náklady predávajúceho, vrát. DPH, náklady na prepravu tovaru, prípadné clo a pod., ak ďalej nie je stanovené inak. Náklady na prepravu sa určujú takto:
  1. osobný odber v sídle predávajúceho v zásade možný nie je
  2. doručenie pri objednávke v súhrnnej hodnote vyššej ako xyz,-€ vrát. DPH bezodplatne
  3. doručenie vo všetkých ostatných prípadoch podľa cenníka prepravnej spoločnosti uvedenej na internetovej stránke.
 3. Ceny sú vždy uvedené v eurách. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu sa musí splniť v eurách.

V.

Platobné podmienky

 1. Platba kupujúceho za tovar predávajúceho sa uskutoční buď ako platba v hotovosti pri dodávke tovaru (na dobierku) alebo výnimočne (najmä pri veľkom množstve objednaného tovaru) ako platba vopred bezhotovostným prevodom v prospech účtu predávajúceho v zmysle jeho predfaktúry. V rámci maloobchodného predaja iný spôsob platby v zásade nie je možný. Pri  individuálne dojednaných kúpnych zmluvách sú možné platobné podmienky, odchylné od týchto všeobecných obchodných podmienok.

VI.

Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota je stanovená informatívne a je v zásade 7-dňová po potvrdení objednávky kupujúcemu. Pokiaľ sa dodanie tovaru uskutoční prepravnou službou /poštou/, predávajúci je povinný odovzdať tovar prepravnej službe /pošte/ nasledujúci pracovný deň po potvrdení objednávky. Rýchlosť prepravy záleží na rýchlosti prepravnej služby /pošty/.
 2. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré je uvedené v objednávke. Ak v objednávke nie je uvedené iné miesto dodávky tovaru, má sa za to, že tovar treba kupujúcemu odovzdať v mieste jeho pobytu.
 3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
  1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 4. Ak vznikne prekážka, brániaca predávajúcemu v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 5. Predávajúci je oprávnený k čiastočným dodávkam tovaru, prípadne aj pred stanovenou dodacou lehotou. Čiastočná dodávka je možná v prípade,
  1. ak o tom predávajúci kupujúceho najneskôr pri potvrdení objednávky informoval, najmä so zreteľom na nedostatok tovaru objednaného druhu alebo objednaného množstva a zároveň
  2. predávajúci a kupujúci sa dohodli na dodatočnom plnení tovaru.
 6. Dodanie tovaru kupujúcemu sa uskutoční na nebezpečenstvo predávajúceho.
 7. Poistenie prepravy zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ charakter tovaru bude vyžadovať poistenie z dôvodu ochrany tovaru (krehkosť a pod.), bude tovar poistený automaticky; rozhodnutie však vždy ostáva predávajúcemu.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo úprav cien podľa parametrov prepravy tovaru (rozmery, váha, charakteristika).
 9. V prípade, že kupujúci neprevezme objednanú dodávku, je povinný uhradiť náklady, ktoré tak predávajúcemu vznikli.
 10. Tovar je dodaný vo vhodnom obale prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a náklady na balenie sú v nákladoch predávajúceho.
 11. Kupujúci je povinný tovar od prepravnej služby /pošty/ riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, množstvo dodaného tovaru a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predávajúcemu. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Kupujúci je povinný po skontrolovaní počtu obalov na dodací list čitateľne uviesť meno a priezvisko preberajúceho, tento podpísať a potvrdiť tak prevzatie tovaru. Ak tak neurobí, je predávajúci oprávnený odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať.
 12. Spolu s dodaným tovarom predávajúci vždy odovzdá kupujúcemu dodací list, v ktorom je uvedená presná identifikácia dodaného tovaru a jeho množstvo.
 13. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal náležitosti podľa platných právnych predpisov SR.
 14. Predávajúci má povinnosť odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

VII.
Prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamžiku, keď tovar bol prevzatý kupujúcim.

VIII.

Výhrada vlastníctva

 1. Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neuhradenia kúpnej ceny riadne a včas, nesmie s nezaplateným tovarom až do zaplatenia kúpnej ceny inak právne disponovať, t.j. obzvlášť ho predávať, prevádzať na tretiu osobu alebo ho akokoľvek právne zaťažovať (t.j. obzvlášť k tovaru zriaďovať záložné alebo obdobné právo).

IX.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci  je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa  prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a predaj tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 3. Odstúpenie od zmluvy uzavretej na základe týchto všeobecných obchodných podmienok je možné aj pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho studioprint.sk.
 4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to v zásade rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe vrátenia platby.
 5. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 6. Pri odstúpení od zmluvy  predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 7. Kupujúci je  povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 8. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 9. Kupujúci  zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

X.

Práva zo záruky/reklamácia

 1. Predávajúci garantuje zdravotnú nezávadnosť tovaru po dobu vyznačenú na tovare ako doba najneskoršej spotreby (ak to vôbec vzhľadom na charakter prichádza do úvahy).
 2. Ak sa vyskytne pri zakúpení tovaru nedostatok na tovare, je kupujúci oprávnený tento nedostatok reklamovať.
 3. Kupujúci uplatňuje reklamáciu zaslaním reklamácie na adresu predávajúceho. Nákup tovaru musí kupujúci preukázať príslušným dokladom o kúpe. Kupujúci je povinný k reklamácii tovaru priložiť písomne presný popis dôvodu reklamácie a uviesť, aké nedostatky sú predmetom reklamácie.
 4. Pri predaji tovaru kupujúcemu predávajúci zodpovedá zato, že tovar má požadovanú kvalitu. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí. Za nedostatok sa nepovažuje opotrebenie, dodatočná manipulácia alebo iné škody vzniknuté bežným užívaním tovaru.
 5. Nároky podľa tohto článku VOP prináležia iba kupujúcemu a nie je možné previesť na tretiu osobu.
 6. Ak reklamuje kupujúci zakúpený tovar, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o nej podľa možností a podľa stavu reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30  dní od prevzatia reklamácie.
 7. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo na výmenu vadného tovaru alebo na výmenu vadnej súčasti tovaru.
 8. Pri spotrebiteľských kúpnych zmluvách:
  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

XI.

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, ktorý je fyzickou osobou, že predávajúci je prevádzkovateľom informačného systému pod jeho názvom „Účtovníctvo“ a pod jeho názvom „Klienti“, čím sa predávajúci stáva prevádzkovateľom informačného systému.
 2. Predávajúci súčasne oznamuje kupujúcemu, že spracovaním osobných údajov kupujúceho z dôvodu vedenia účtovníctva poveril externého podnikateľa – sprostredkovateľa podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorým je xyz s.r.o podnikateľa, pokiaľ ide o vedenie účtovníctva. Účelom poverenia sprostredkovateľa spracovaním osobných údajov kupujúceho je vedenie účtovníctva prevádzkovateľa. Sprostredkovateľovi budú poskytnuté osobné údaje kupujúceho ako meno, priezvisko,  adresa trvalého pobytu.
 3. Predávajúci súčasne poukazuje na práva kupujúceho podľa § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, najmä však na tieto práva kupujúceho ako dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne.

Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu
 4. spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona1 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 1. Predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému týmto podľa § 28 ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov oznamuje kupujúcemu obmedzenie jeho práv podľa § 28 ods. 1) písm. e) a písm. f) uvedeného zákona o ochrane osobných údajov, tj. práva na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  a práva na likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, nakoľko z osobitných predpisov upravujúcich oblasť účtovníctva ako aj reklamačné konanie vyplýva osobitná lehota na oprávnené spracovanie osobných údajov kupujúceho, ktorá je dlhšia ako lehota, na ktorú bol súhlas na spracovanie osobných údajov kupujúceho udelený.
 2. Kupujúci ako dotknutá osoba akceptovaním týchto všeobecných obchodných podmienok a podaním objednávky udeľuje predávajúcemu ako prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na účel:
 • splnenia zmluvného záväzku zmluvných strán, vrát. uplatnenia ich zákonných práv (napr. zaplatenie dohodnutej odplaty, uplatnenie zodpovednosti za vady a pod)
 • vedenia agendy účtovníctva predávajúceho.
 1. Za tým účelom kupujúci  poskytne predávajúcemu tieto osobné údaje:
 • meno, priezvisko
 • adresa trvalého pobytu
 • telefónne číslo/emailová adresa
 • číslo dokladu totožnosti.
 1. S výhradou upozornenia na obmedzenie práv kupujúceho podľa § 28 ods. 2) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane  osobných údajov kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v informačných systémoch predávajúceho na čas splnenia zmluvného záväzku zmluvných strán.
 2. Kupujúci výslovne udeľuje súhlas na kopírovanie, skenovanie a iné zaznamenávanie svojich osobných údajov na nosič informácií.

XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Pre tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.
 2. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sú alebo sa stanú neplatnými, neúčinnými alebo nerealizovateľnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, účinnosť a realizovateľnosť ostatných bodov týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené mimosúdnou cestou, ak by napriek tomu nedošlo k dohode, platí, že v prípade sporu je príslušný pre jeho rozhodnutie  súd.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2018.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie všeobecných obchodných podmienok.